Åtgärder


Arbetsterapeutiska insatser kan ske individuellt eller i grupp, hemma eller i skolan. Vanligtvis består insatsen av att vi tillsammans hittar bättre lösningar och strategier för att fungera i vardagen och att vi sedan hjälps åt att jobba in dessa strategier.

Exempel på strategier kan vara att ta fram bildstöd som passar, eller jobba med planering och struktur på andra sätt. Vi kan även jobba med tidsuppfattning och stöd kring detta.

Koncentrationsförmågan är beroende av barnets vakenhetsgrad och denna påverkas till stor del av alla typer av sinnesstimuli, dels utifrån kommande stimuli, dels sådana som kommer från den egna kroppen. Förmågan att uppnå, behålla och ändra sin egen vakenhetsgrad kallas självreglering eller reglering av aktivitetsförmåga. Alla, både barn och vuxna, använder sig dagligen av olika strategier – medvetna och omedvetna – för att reglera sin aktivitetsnivå och anpassa den till den aktuella situationen. En del, framför allt barn, har svårare att hitta lämpliga strategier för att hålla sig alert t ex i klassrummet, de kanske är uppe och springer, vickar på stolen eller tuggar på sina kläder. Detta kallas ofta för motorisk oro, och det kan vara mycket störande för övriga klasskamrater och frustrerande för läraren. Men framför allt skapar det en frustration och låg självkänsla för den elev som gör allt för att optimera sin vakenhetsgrad för att kunna delta, men bara möts av en oförstående omgivning.

Sensory Diet

En Sensory Diet, eller en sensorisk diet är ingenting man äter utan det är sensomotoriska aktiviteter som individanpassas och fördelas över dagen så att en person, barn, ungdom eller vuxen, ska kunna fungera optimalt över dagen. Det kan handla om att vi planerar in en stund på studsmattan innan läxtid, eller vila i tysta kuddvrån innan lunch. Det krävs ett detektivarbete för att se vad varje individ behöver för att klara olika situationer optimalt.

AlertProgrammet

En strukturerad metod baserat på sensory integration och syftar till att lära elever, lärare och föräldrar att känna igen och namnge barnens aktivitetsnivåer. Därefter får eleven testa olika sensomotoriska strategier för att slutligen själv kunna reglera sin aktivitetsnivå i syfte att fungera bättre i olika situationer både hemma och i skolan.

AlertProgrammet har använts under många år och har väldokumenterat goda resultat (www.alertprogram.com) även i forskningssammanhang.

AlertProgrammet fungerar både individuellt och i mindre grupper eller helklass. För att jobba sig igenom alla steg bör man räkna med 10-15 ledarledda tillfällen förlagda 1-2 tillfällen/vecka. Därefter bör lärarlaget själva kunna fortsätta med metoden, optimalt med regelbunden handledning.

Metoden är framtagen för barn/elever mellan ca 8 och 12 år men kan även anpassas för både yngre och äldre elever. Barnen i de yngre åldrarna behöver mer stöd av vuxna för att lära sig reglera sin aktivitetsnivå, men ju tidigare barnen får stöd i detta, desto mindre blir risken att de får problem med studier och inlärning när de kommer upp i högre klasser.

Wilbarger Deep Pressure and Proprioceptive Technique & Oral Tactile Technique

Kallades tidigare Wilbarger Brushing Protocol, en metod som kan användas vid svår taktil överkänslighet och ibland även för annan svår sensorisk överkänslighet. Metoden lärs ut till förälder eller annan anhörig som sedan implementerar tekniken regelbundet under en längre tid. Detta använd endast efter en ordentlig kartläggning av svårigheter samt tillsammans med en individuellt utarbetad Sensory Diet. Läs mer om metoden på denna amerikanska hemsida.