Handledning/Coaching


Går att boka digitalt eller fysiskt! 

Sensory Integrationteorin kan ta tid att verkligen greppa och omvandla till praktisk kunskap. Man kan läsa sig till mycket, men ibland behöver ett arbetslag bolla tankar och funderingar kring bedömning, bemötande och behandling utifrån sensoriska svårigheter med någon med djupare kunskap och erfarenhet inom teorin. Ofta uppstår frågor kring specifika elever eller patienter i det dagliga arbetet.

Med unik erfarenhet från både BUP, barnhabilitering och elevhälsoarbete har jag som jobbar på Sensit Arbetsterapi en bred kunskap om autism, ADHD och andra neuropsykiatriska svårigheter (NPF). I handledning erbjuds konkreta tips och råd kring både bemötande och hur pedagogerna kan arbeta för att öka elevernas delaktighet, stötta dem att reglera sin aktivitetsnivå och sina känslor mer effektivt och öka elevernas förutsättningar att nå sin fulla potential i skolan.

Coaching till föräldrar syftar till att öka förståelsen för hur och varför ett barn eller en ungdom reagerar på ett annorlunda vis och att tillsammans hitta och prova strategier för att få vardagen att flyta smidigare.

Sensit Arbetsterapi AB erbjuder handledning/coaching till:

  • Arbetsterapeuter och andra paramedicinare, som är intresserade av att jobba utifrån Sensory integrationteorin
  • Pedagoger som möter elever med autism/ADHD/NPF
  • Personal på HVB-hem, korttidsboenden mm som möter personer med autism/NPF
  • Föräldrar till barn och ungdomar med autism, ADHD och/eller som har svårt att bearbeta sinnesintryck.
  • Undgomar och vuxna med ADHD och/eller autism som vill lära sig mer om sig själva, hur de bearbetar sinnesintryck och vill hitta fungerande strategier i vardagen.

Tyngdpunkten ligger i att öka förståelsen för hur barn, ungdomar och vuxna med sensoriska processvårigheter kan uppleva sin omgivning och hur det påverkar deras förmågor och beteenden i vardagen. Utifrån detta jobbar vi gemensamt fram olika strategier som kan underlätta för både individ, föräldrar och personal. Rekommenderat är att träffas 2-3 timmar per gång och ca en gång per månad, men varje upplägg är individuellt. Coaching med föräldrar fungerar oftast bäst om man träffas lite oftare och kanske 1-1,5 timme per gång. Inför coaching kring ett specifikt barn eller ungdom  rekommenderas en kartläggning först.