Handledning


Sensory Integrationteorin kan ta tid att verkligen greppa och omvandla till praktisk kunskap. Man kan läsa sig till mycket, men ibland behöver ett arbetslag bolla tankar och funderingar kring bedömning, bemötande och behandling utifrån sensoriska svårigheter med någon med djupare kunskap och erfarenhet inom teorin. Ofta uppstår frågor kring specifika elever eller patienter i det dagliga arbetet.

Sensit Arbetsterapi erbjuder handledning till:

  • Arbetsterapeuter och andra paramedicinare, som är intresserade av att jobba utifrån Sensory integrationteorin
  • Pedagoger som möter elever med autismspektrumtillstånd/ADHD/NPF utifrån sensomotoriska aspekter
  • Personal på HVB-hem, korttidsboenden mm som möter personer med autismspektrumtillstånd/NPF

Tyngdpunkten ligger i att öka förståelsen för hur barn, ungdomar och vuxna med sensoriska processvårigheter kan uppleva sin omgivning och hur det påverkar deras förmågor och beteenden i vardagen. Utifrån detta jobbar vi gemensamt fram olika strategier som kan underlätta för både individ och personal. Rekommenderat är att träffas 2-3 timmar per gång och ca en gång per månad. Möjlighet till Skype-möten finns också.