Handledning/Coaching


Sensory Integrationteorin kan ta tid att verkligen greppa och omvandla till praktisk kunskap. Man kan läsa sig till mycket, men ibland behöver ett arbetslag bolla tankar och funderingar kring bedömning, bemötande och behandling utifrån sensoriska svårigheter med någon med djupare kunskap och erfarenhet inom teorin. Ofta uppstår frågor kring specifika elever eller patienter i det dagliga arbetet.

Coaching till föräldrar syftar till att öka förståelsen för hur och varför ett barn eller en ungdom reagerar på ett annorlunda vis och att tillsammans hitta och prova strategier för att få vardagen att flyta smidigare.

Sensit Arbetsterapi AB erbjuder handledning/coaching till:

  • Arbetsterapeuter och andra paramedicinare, som är intresserade av att jobba utifrån Sensory integrationteorin
  • Pedagoger som möter elever med autismspektrumtillstånd/ADHD/NPF utifrån sensomotoriska aspekter
  • Personal på HVB-hem, korttidsboenden mm som möter personer med autismspektrumtillstånd/NPF
  • Föräldrar till barn och ungdomar som har svårt att bearbeta sinnesintryck.
  • Undgomar och vuxna med ADHD och/eller autism som vill lära sig mer om sig själva, hur de bearbetar sinnesintryck och vill hitta fungerande strategier i vardagen.

Tyngdpunkten ligger i att öka förståelsen för hur barn, ungdomar och vuxna med sensoriska processvårigheter kan uppleva sin omgivning och hur det påverkar deras förmågor och beteenden i vardagen. Utifrån detta jobbar vi gemensamt fram olika strategier som kan underlätta för både individ, föräldrar och personal. Rekommenderat är att träffas 2-3 timmar per gång och ca en gång per månad, men varje upplägg är individuellt. Coaching med föräldrar fungerar oftast bäst om man träffas lite oftare och kanske 1-1,5 timme per gång. Inför coaching kring ett specifikt barn eller ungdom  rekommenderas en kartläggning först.

Möjlighet till digitala möten finns.